Der indkaldes til generalforsamling den 19. marts 2020.

  1. Dagsorden i h.t. vedtægternes §5:
  2. Valg af dirigent.
  3. Valg af referent samt stemmetællere.
  4. Formandens beretning.
  5. Fremlæggelse af regnskab og budget.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af revisor samt suppleant.
  9. Evt.
Luk menu