Marts 2024

Generalforsamling afholdes den 21. marts 2024 kl. 19.00 i konfirmandstuen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde inden udgangen af februar måned (se vedtægterne på hjemmesiden: https://norddjurslands-valgmenighed.dk/vedtaegter/). I år er 4 bestyrelsesposter på valg og 2 ud af 4 nuværende bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg nemlig Kirsten Bjerg og Klaus Schelander, mød derfor op på generalforsamlingen og få indflydelse på sammensætningen af bestyrelsen.

November 2023

Generalforsamlingen den 30. marts 2023 besluttede at ændre vedtægterne for Norddjurslands Valgmenighed således, at der indføres et årligt kontingent som supplement til de frivillige bidrag. Kontingentet på kr. 150,00 vil fremover blive opkrævet sammen med bidraget for januar kvartal, første gang i januar kvartal 2024.

Baggrunden for generalforsamlingens beslutning skal ses som en legitimering af den enkeltes medlemskab af Norddjurslands Valgmenighed især i forhold til kravene fra SKAT. I øvrigt er der ingen ændringer i bidraget, og det forventes fortsat, at man giver fuldmagt til oplysningerne i skattemappen. For nærmere beskrivelse se hjemmesiden: www.norddjurslands-valgmenighed.dk.

Som et nyt tiltag tilbyder Norddjurslands Valgmenighed en ”data-stue” på følgende datoer: 23. oktober kl. 13.30 til 15.30 samt 9. november kl. 19.00 til 20.00 hvor medlemmer er velkomne i konfirmandstuen, Søndermarksvej 43, Vivild, og hvor man kan få hjælp til at oprette fuldmagt på SKATs hjemmeside. Man skal blot medbringe sit MitID. Der vil være kaffe på kanden og lejlighed til en god snak i øvrigt.

September 2023

Efter en dyngvåd og kold sommer håber vi på en mild og solrig sensommer med mulighed for at nyde udelivet. Valgmenighedens program indeholder mange interessante emner bl.a. en del sangarrangementer, første gang den 31. august med fyraftenssang, foredrag, filmaften og som noget nyt ”tumlingegudstjeneste” for de mindste og deres familier m.m. Alle gudstjenester, andagter og arrangementer kan ses på denne og de følgende kirkesider samt på hjemmesiden.

Juni 2023

Et hektisk første halvår løber snart ud. Vi har afholdt to generalforsamlinger med vedtægtsændringer, fejret valgmenighedens 75-års jubilæum med manér og senest har vi afholdt årsmøde for Foreningen af Frie Grundtvigske Valg- og Frimenigheder med stor tilslutning fra hele landet. Vi har endnu en festlighed i vente nemlig fejring af Grundlovsdag den 5. juni. Vi fejrer dagen som vi plejer med gudstjeneste, kaffebord og grundlovstale, i år ved Jens Krogsgaard, formand for VGI, og slutter dagen af med grill-aftensmad og musik i haven. Undervejs synger vi sange fra Højskolesangbogen og får indviet vores nye æblelund, en jubilæumsgave fra VGI.

April 2023

Sikken en dejlig dag vi have ved jubilæet! Tak for den store deltagelse, for gaver og gode ord på dagen!Den 20. og 21. maj i år står Norddjurslands Valgmenighed for afholdelse af årsmødet for Frie Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Vi har sammensat et spændende program med foredrag bl.a. af salmedigter Iben Krogsdal, sang og musik samt underholdning ved ”Ofelias Riddere” og festmiddag på VGI. Programmet kan ses på hjem- mesiden. Tilmelding senest den 23. april til valgmenighedspræsten. Vi forventer mange gæster fra landets øvrige Grundtvigske Valg- og Frimenigheder og efterlyser i den forbindelse medlemmer, der kan huse et par gæster til overnatning. Henvendelse til valgmenighedspræsten eller formanden. Al forplejning foregår på VGI.

Endnu en gang tillykke med de 75 år i Norddjurslands Valgmenighed!

Januar 2023

Der indkaldes til generalforsamling i Norddjurslands Valgmenighed torsdag den 30.marts 2023 kl. 19.00 i konfirmandstuen. Samtidigt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 13. april 2023 kl. 19.00 i konfirmandstuen. På dagsordenen til begge generalforsamlinger er forslag til ændring af vedtægternes §§ 4, 9 og 11.

Ændringsforslagene kan læses på hjemmesiden www.norddjurslandsvalgmenighed.dk under fanebladet ”Om Norddjurslands Valgmenighed”,”Generalforsamling”.

Baggrunden for, at bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægterne er, at de nuværende vedtægter ikke er i overensstemmelse med SKATs fortolkning af Ligningslovens §8a og §12.3 om fradrag for gaver og løbende ydelser til almennyttige, religiøse foreninger. Vedtægtsændringerne er derfor nødvendige af hensyn til, at medlemmer fortsat kan få fradrag i indkomstskatten for indbetalte gaver og løbende ydelser. Som noget nyt indføres et medlemskontingent på kr. 150,00 årligt som legitimering af medlemskabet af Norddjurslands Valgmenighed. Dette medlemskontingent er ikke fradragsberettiget.

Forslag fra medlemmer, til behandling på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar måned.

December 2022

Snart er det jul skønt vejret ikke tyder på det. I Valgmenigheden har vi planlagt mange arrangementer og gudstjenester i anledning af julen og nytåret og man kan orientere sig om disse på denne side samt på hjemmesiden. I bestyrelsen arbejder vi med forberedelserne til 75. års jubilæet i marts samt årsmødet for Foreningen af Frie Grundtvigske Valg- og frimenigheder i maj 2023, to store arrangemneter som vi glæder os til at præsentere for medlemmerne i det nye år. Aktuelt arbejder vi med forslag til vedtægtsændringer som følge af en skærpet praksis fra SKAT der har betydning for medlemmernes mulighed for fradrag for gaver og løbende ydelser. Disse forslag skal forlægges på den kommende generalforsamling i marts 2023. Nærmere orientering vil ske i f.m. indkaldelse til generalforsamlingen,

En glædelig jul og et godt nytår til alle!

Frans Maribo Pedersen

August 2022

Sensommeren byder på mange spændende arrangementer i Norddjurslands Valgmenighed. Bl.a. kan man høre om den Russisk Ortodokse Kirkes indflydelse på krigen i Ukraine, samt blive klogere på Europas forskellige Kirkesamfund. Et foredrag vi afholder i samarbejde med Rougsø Folkeuniversitet. Sensommermødet for de 5 Grundtvigske Valgmenigheder i Østjylland, afholdes i år i Bering Valgmenighed, syd for Århus.  Tilmelding til Karen Marianne eller bestyrelsen. Læs om arrangementerne på kirkesiden, på hjemmeside eller Facebook.

Vel mødt i Valgmenigheden!

Frans Maribo Pedersen, formand.

Generalforsamling i 2022 afholdes den 17. marts og forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal fremsættes inden udgangen af februar. I år er der fire bestyrelsespladser på valg, og tre af de nuværende bestyrelsesmedlemmer har indvilget i at genopstille. Vi opfordrer vore medlemmer til at finde kandidater til bestyrelsesvalget. Hvis du gerne vil vide mere om indholdet og omfanget af bestyrelsesarbejdet, inden du foreslår én eller selv stiller op, må du ikke tøve med at kontakte bestyrelsen.

Hjælpepræst Torben Scherff Sørensen har meddelt bestyrelsen, at han af helbredsmæssige årsager ikke længere kan varetage opgaven som hjælpepræst. Bestyrelsen takker Torben for hans virke i valgmenigheden, og der arrangeres en afskedsgudstjeneste med Torben, se omtale på denne side.

Velkommen i foråret!

Frans Maribo Pedersen

Januar Februar 2022

I skrivende stund (december) lurer truslen fra covid-19 stadig, og der rumsteres atter med begrænsninger i vores muligheder for udfoldelse, men forhåbentlig bliver foranstaltningerne ikke af samme omfang som i 2020.

Generalforsamling i 2022 afholdes den 17. marts og forslag fra medlemmerne, til behandling på generalforsamlingen, skal fremsættes inden udgangen af februar. Bestyrelsen regner med, at datoen holder, men belært af erfaringer fra de senere år, vil evt. udsættelse blive oplyst på denne plads samt annonceret i ugeavisen.

Vores præst, Signe, holder ferie d. 1.-17. januar. I mellemtiden vikarierer Ole Juul, så hvis I har brug for en præst i perioden, må I ikke tøve med at kontakte ham på tlf.: 2280 0827.

Velkommen til et nyt år i valgmenigheden!

Frans Maribo Pedersen

 

November-December 2021

Lykkeligvis kan vi atter forsamles uden snærende krav om mundbind og begrænsninger i hvor mange deltagere, der må være i kirken til gudstjeneste, og der er ikke længere forbud mod sang i kirkerummet. Når vi ser tilbage på de seneste par år, undres man over de mange besynderlige krav og forbud, der har været lagt ind over menighedens virke og aktiviteter. Denne tid har dog også givet anledning til at få ny viden og få positive erfaringer, her tænkes bl.a. på brugen af de digitale medier i kommunikationen, udendørs gudstjenester og sang i det fri. Én ny erfaring har givet anledning til ændring af praksis i valgmenigheden, nemlig tidspunkt for afholdelse af konfirmationer. På baggrund af henvendelser fra forældre har bestyrelsen besluttet, at de positive erfaringer med konfirmation på en lørdag videreføres og med virkning fra 2022, afholdes konfirmationer lørdagen efter Store Bededag.

Med venlig hilsen

Frans Maribo Pedersen

Maj 2021

Der lindes lidt på låget så mere lys og luft slipper ind i kirke- og menighedslivet. Gudstjenesterne er ikke længere begrænset til 30 minutter, og vi må synge igen! Der skal dog fortsat bæres mundbind, og der er fortsat arealmæssige begrænsninger. Med udsigt til yderligere lempelser i deltagerbegrænsningerne inde og ude har vi begrundet forhåbning om snart at kunne genoptage flere af vore sædvanlige aktiviteter bl.a. grundlovsmødet den 5. juni samt den forsinkede generalforsamling den 24. juni. Dertil glæder vi os til sensommermødet for de fem østjyske menigheder, der afholdes i Balle d. 29. august og årsmødet i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, som afholdes i Rødding og Bovlund den 25. og 26. september. Nærmere informationer om disse møder senere, men reserver plads i kalenderen.

Med venlig hilsen

Frans Maribo Pedersen

April 2021

Gudskelov påvirkes årstidernes skiften og solens gang over himlen ikke af flygtige stemninger eller politiske strømninger. Foråret er på vej og giver forhåbninger om lys, luft og varme og dermed tilbageslag for den virus, der gennem mere end et år, har begrænset vore udfoldelsesmuligheder. Snart er store dele af befolkningen vaccinerede og samtidig svinder begrundelserne for at opretholde snærrende bånd på vores aktiviteter og muligheder for at forsamles.

Bestyrelsen har dog set sig nødsaget til at udsætte generalforsamlingen til den 24. juni i forventning om, at de fleste restriktioner til den tid er ophævede.

Ændringer i i Valgmeninghedens arrangementer annonceres på vores hjemmeside samt på Facebook-siden ’Norddjurslands Valgmenighed’.

Velkommen i foråret!

Frans Maribo Pedersen

Februar- marts 2021

Myndighederne ændrer stort set dagligt på retningslinjer og begrænsninger i vores udfoldelsesmuligheder i samfundet og i Valgmenigheden. I urolige tider må vi være opmærksomme og parate til hurtige ændringer. Med et udtryk fra militæret, må vi holde krudtet tørt og sove med støvlerne på. Alligevel vover bestyrelsen det ene øje og indkalder til generalforsamling torsdag den 18. marts 2021 kl. 19, i konfirmandstuen. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde ved udgangen af februar.
Hold øje med vores hjemmeside https://norddjurslands-valgmenighed.dk/ samt vores Facebook-side, hvor ændringer annonceres – i denne tid desværre ofte med kort varsel. Hvis vi har din e- mailadresse, har vi også mulighed for sende besked direkte.

Velkommen til et nyt år i Norddjurslands Valgmenighed.

Frans Maribo Pedersen

November- december 2020

Atter strammes grebet om vores forsamlingsret som følge af den genopblussede covid-19 pandemi. I skrivende stund ser det dog ud til, at vi i valgmenigheden stort set kan afvikle vores planlagte arrangementer og gudstjenester som forventet. Vivildkoret har imidlertid måttet aflyse årets julekoncert, så den må vi have til gode til næste år. De kendte forholdsregler skal naturligvis fortsat iagttages og som noget nyt, skal vi nu bære mundbind eller visir indendørs, når vi ikke sidder ned. Dette gælder ved alle vores aktiviteter både i kirken og i konfirmandstuen.

Julegudstjenesten i Vivild forventes at udgøre en særlig udfordring, da der er snævre begrænsninger på, hvor mange der må forsamles i kirken. Præst og bestyrelse arbejder derfor på en alternativ løsning. Denne løsning omtales i særskilt afsnit her på kirkesiden.

Da meget tyder på, at det fortsat er de korte varslers tid, bedes I alle holde særligt øje med hjemmesiden og Facebook, hvor vi sørger for at orientere jer, hvis der sker ændringer i forhold til det annoncerede her på siden.

På trods af pandemien ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

Frans Maribo Pedersen

Oktober-November 2020

En velkendt og savnet ”hverdag” er efterhånden ved at melde sit indtog blandt valgmenighedens aktiviteter. Beretning, regnskab og referat fra generalforsamlingen d. 25. juni kan læses på hjemmesiden. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med undertegnede som formand, Torben Stampe som næstformand og Ellen Boelsmand som kasserer.

I uge 42 holder Signe ferie. Da vores hjælpepræst, Torben, fortsat er sygemeldt, har bestyrelsen indgået aftale med pastor emeritus Ole Juul, om at han efter aftale fungerer som afløser for Signe. Han vil således stå til rådighed i uge 42, hvorfor han varetager gudstjenesten d. 18. oktober. Om samarbejdet skriver Ole Juul: ”Da jeg blev spurgt, om jeg ville vikariere for Signe, svarede jeg straks ja. Jeg er i forvejen glad for at komme til gudstjeneste i valgmenigheden, og vil glæde mig til fortsat at kunne holde gudstjenester sammen med dygtige medarbejdere og en god og solid menighed. Jeg bor sammen med Ulla, min kone, i Hadsten og ofte i vores sommerhus i Fjellerup. Jeg ser frem til mødet med jer!” Vi byder Ole hjerteligt velkommen og glæder os til samarbejdet. Må I alle få et dejligt efterår!

På snarligt gensyn,

Frans M. Pedersen, formand.

August-September 2020

Sygdom er hvermands herre, siges det i en dansk talemåde, og vi har nu lært, at alene frygten for sygdom kan tøjle kæmper og lægge lande øde. Gud mildner luften for de klippede får, siges det i en anden talemåde, og vi er nu i en fase, hvor restriktioner og forbud løsnes, hvormed hverdagen langsomt vender tilbage, og vi igen kan lægge planer for fremtiden og skabe aktivitet, hvor flere medlemmer kan forsamles til gudstjenester, sang og kulturelle og folkelige arrangementer. Under alle omstændigheder har vi i valgmenigheden lavet et spændende program for sensommeren, hvilket I kan læse mere om her på kirkesiden samt på både hjemmeside og Facebook.

Foreningen af Grundtvigske valg- & frimenigheder har ligeledes lavet et spændende program for årsmødet, der afholdes i Rødding og Bovlund den 3. og 4. oktober 2020. Temaet for dette årsmøde er naturligvis 100-året for genforeningen. Skynd jer at notere datoerne, og tilmeld jer hos vores præst, Signe eller hos undertegnede.

Vel mødt til en spændende sensommer i valgmenigheden!

Frans Maribo Pedersen

Juni 2020

Langsomt løsnes grebet om forsamlingsfriheden og med små skridt bevæger vi os i mod atter at kunne samles til gudstjeneste og møder. Gækken er dog ikke sluppet helt løs, så vi må stadig iagttage formelle spilleregler så som at søge Østjyllands Politi om lov til at afholde grundlovsmøde, overholde et bestemt deltagerantal ved gudstjenester og arrangementer o.l. men optimismen er stigende.

Desværre har vi fået afslag på en ansøgning til Østjyllands Politi, om at afholde grundlovsmøde. Østjyllands Politi kan ikke give tilladelse til forsamlinger på mere end 10 personer. Så dette års grundlovsmøde er aflyst!

Endvidere planlægger bestyrelsen at afholde generalforsamling den 25. juni kl. 19.00, i forventning om, at kravene til deltagerantal løsnes, så flere medlemmer kan deltage. Stedet for afvikling af generalforsamlingen afventer lidt men vil blive annonceret i ugeavisen sammen med indkaldelsen som også kan ses på vores hjemmeside,  hvor også regnskab og beretning vil kunne læses. Generalforsamlingen vil kun indeholde de nødvendige, formelle procedurer, der vil ikke blive servering eller underholdning, desværre.

Lysere tider venter! Snart kan vi ses igen!

Med venlig hilsen

Frans Maribo Pedersen

Maj 2020.

Vi har nu, i nogen tid, ikke kunnet forsamles til gudstjenester og møder og i skrivende stund, er det stadig ikke klart hvornår vi igen kan mødes i den virkelige verden. De digitale medier er taget i brug som erstatning for et rigtigt møde, gudstjeneste el. og det fungerer godt. Der er dog den begrænsning, at der, med de virkemidler vi p.t.. har, er tale om envejskommunikation, vi savner dialogen og den rigtige samtale.

Også i tiden der kommer efter den aktuelle corona-krise, vil de digitale medier spille en stor rolle i vores måde at kommunikere på. Dels vil der være situationer, hvor det er nødvendigt at kunne sende en hurtig besked om f.eks. aflysning eller ændringer i arrangementer til bestemte medlemmer og dels vil særlige arrangementer kunne afvikles via de digitale medier.

Forudsætningen for at valgmenigheden i højere grad kan drage nytte af de digitale muligheder er, at vi har de nødvendige kontaktoplysninger på medlemmerne, det vil især sige mobilnr. samt e-mail adresse. Alle medlemmer af Norddjurslands Valgmenighed opfordres derfor til at sende en e-mail til: mail@norddjurslands-valgmenighed.dk med oplysning om mobilnr. samt evt. andre relevante oplysninger, f.eks. hvis der er sket ændringer i postadressen e.l.

Jeg håber vi snart kan mødes igen og vi snart får noget regn!

Frans Maribo Pedersen

Marts 2020

Formandens indlæg til kirkebladet for april 2020.

Intet er som det var! Og vi har ikke længere selv bestemmelsesretten til det vi vil.

En lille virus fra det fjerne har grundigt ændret betingelserne for vores måde at drive kirke og menighed på.

Alle arrangementer i valgmenigheden er indtil videre aflyst og konfirmationen er udskudt til 15. august. Vi må følge myndighedernes anvisninger på, hvordan og hvornår vi igen kan forsamles til gudstjeneste og møder.

I sådanne tider må man være kreativ og heldigvis har vores præst Signe Helbo, udvist fantasi og har udtænkt hvordan vi alligevel kan deltage i gudstjenester o.l.

Der er oprettet en kanal på YouTube kanal: Norddjurslands Valgmenighed. Når man åbner denne kanal, er der adgang til søndagens gudstjeneste samt andre udsendelser, bl.a. konfirmandundervisning, Præstelige tanker mm. Adgang til kanalen kan også ske via vores hjemmeside: www.norddjurslands-valgmenighed.dk

Orientering om ændringer i vores muligheder for forsamling m.v. vil ske på hjemmesiden og via Facebook. Indkaldelse til generalforsamling vil ske i ugeavisen samt på hjemmesiden.

Tab ikke modet! Vi finder nye måder at være valgmenighed på!

Med venlig hilsen Frans Maribo Pedersen

 

December 2019

Medlemmerne af Norddjurslands valgmenighed er sangglade mennesker, der griber enhver  lejlighed ved møder og sammenkomster til at synge en sang eller to, som oftest fra Højskolesangbogen. Den glade nyhed i dag er, at valgmenigheden har indkøbt et rigtigt klaver, så sangen fremover kan ledsages af fyldige og klangfulde toner fra et godt instrument. Den mindre gode nyhed er, at det efterhånden kniber med højskolesangbøger til alle deltagere i sangen. Gennem tiden er der udlånt en del højskolesangbøger og ikke alle er vendt tilbage til valgmenigheden. Så hvis du ligger inde med én eller flere af valgmenighedens Højskolesangbøger, så tag dem med næste gang du kommer, der bliver brug for dem i december når vi skal synge julens sange.

November 2019

November står for døren, og den første frost har allerede meldt sig. Vi gør klar til vinterens komme, og som det frem- går af denne kirkeside har vi flere tilbud i den resterende del af efteråret. Alle aktiviteter i valgmenigheden betales af med- lemmernes bidrag. Det er derfor afgørende nødvendigt, at hvert medlem yder sit bidrag til vores fælles bedste. I år er 53 medlemmers tilsagn om en skatteattest udløbet, hvilket sker efter 5 år. Det er derfor vigtigt, at disse medlemmer fornyer deres tilsagn på Skats hjemmeside. Opskrift på fremgangs- måde kan læses på vores hjemmeside: www.norddjurslands-valgmenighed.dk, under menupunktet ”Bliv medlem”. Der er ligeledes 75 medlemmer, der endnu ikke har givet tilsagn om en skatteattest. Det er vigtigt at også disse medlemmer giver tilsagn.

Vel mødt til efterårets arrangementer! Frans Maribo Pedersen

Oktober 2019

Vi er kommet i oktober og den første frost har allerede meldt sig. Georginerne står dog stadig og det bugner med hasselnødder og rønnebær i hegnet. Vi høster den sidste frugt i oktober, drivhuset ryddes og de grønne tomater syltes. Vi  gør klar til vinterens komme, det bliver tid til indendørssysler og som det fremgår af Kirkebladet har Norddjurslands Valgmenighed flere tilbud i efteråret. Ud over de almindelige gudstjenester er der aftenforedrag  om ”Troens prøve”, Mortensaften i Velby kirke og and på Allingåbro Hotel, formiddagshøjskole over emnet ”Fuld tilfredshed eller pengene tilbage” og Nørkle-klub for dem der er ferme til håndarbejde.

Alle aktiviteter i Norddjurslands Valgmenighed betales af medlemmernes bidrag. Det er derfor afgørende nødvendigt, at hvert medlem yder sit bidrag til fælles bedste.
I år er 53 medlemmers tilsagn om en skatteattest udløbet, hvilket sker efter 5 år. Det er derfor vigtigt, at disse medlemmer fornyer deres tilsagn på Skats hjemmeside. Opskrift på fremgangsmåde kan læses på  vores hjemmeside: www. norddjurslands-valgmenighed.dk, under menupunktet ”Bliv medlem”.
Der er 75 medlemmer, der endnu ikke har givet tilsagn om en skatteattest, hvorfor det ligeledes er vigtigt at også disse medlemmer giver tilsagn om en skatteattest.
Bestyrelsen planlægger at udsende et brev til alle medlemmer, der endnu ikke har givet tilsagn eller ikke har fornyet deres tilsagn.

Vel mødt til efterårets arrangementer!
Frans Maribo Pedersen 

August 2019

Formand Kirsten Madsen har, af helbredsmæssige årsager, valgt at tage orlov fra hvervet som formand for Norddjurslands Valgmenighed med virkning fra 7. august 2019. Orloven er ikke tidsbestemt men det er aftalt, at Kirsten efter tre måneder vurderer sin situation og meddeler bestyrelsen, om orloven forlænges. Indtil videre fungerer næstformand Frans Maribo Pedersen i formandens sted. Bestyrelsen håber naturligvis, at pausen vil gøre Kirsten godt og at perioden, lang eller kort, vil berøre medlemmerne mindst muligt.

Efter en lang og varm sommer står efterårssæsonen i Norddjurslands Valgmenighed for døren. Der er planlagt en lang række spændende tilbud, som man kan læse mere om her på siden. Endvidere arbejder bestyrelsen med en række nye tiltag bl.a. MobilePay, som vil gøre det nemt at betale for arrangementer o.l.. Dertil er en ny hjemmeside i støbeskeen og vil forhåbentlig kunne tages i brug i løbet af september måned. Siden vil være brugervenlig såvel på smartphone, tablet og PC og kan arbejde på tværs af forskellige platforme f.eks med Facebook m.fl.
Med venlig hilsen
Frans Maribo Pedersen, næstformand

Juni 2019

Foråret er ved at være forbi, og sommeren står for døren. Vi håber på, at sommeren fyldes med passende mængder af sol og regn – så både landmænd og sommerferieglade strandgæster får nogle berigende måneder.
Vor præst er ved at være færdig med at studere teologi. Hun afleverer sit speciale i begyndelsen af juni. Signe har læst samtidig med, at hun med flid har passet sit job som præst i valgmenigheden. Hun glæder sig naturligvis til at blive færdig og alene beskæftige sig med præstegerningen.
I denne anledning har valgmenigheden, sammen med Signe, valgt, at dette skal fejres lørdag den 6. juli 2019. Fejringen begynder kl. 13.00 med en kort andagt i Vivild kirke efterfulgt af reception i valgmenighedens have, Søndermarksvej 43, Vivild, fra kl. 13.30 til 16.00, hvor valgmenigheden vil være vært ved et lettere traktement. Vi håber, at I vil benytte denne lejlighed for at fejre fællesskabet – og Signes kandidatgrad.
Med sommerlig hilsen
Kirsten Madsen fm.ni 2019

April 2019

Marts var en travl, men god måned i menigheden: Vi afholdt tv-optagelser med DR i Vejlby kirke onsdag d. 20, og torsdag d. 21 afholdt vi vor årlige generalforsamling. Vi talte om det forgangne år, planerne for det kommende, der blev sunget sange og nydt mad og drikke. Der skal lyde en varm tak til alle, der deltog i den gode aften.
Som vedtægterne foreskriver blev der valgt en ny bestyrelse. Kis Ruby og Niels Ole Birk trådte ud, mens Torben Stampe og Jack Jackson blev valgt ind. Den nye bestyrelse har konstitueret sig som følger:

Kirsten Madsen, formand
Frans Maribo Pedersen, næstformand
Ellen Boelsmand, kasserer
Jack Jackson
Torben Stampe
Kirsten Bjerg
Jytte Schmidt

Vi takker Kis og Niels Ole for deres gode indsats, mens de har siddet i bestyrelsen og byder Jack og Torben velkommen.
Hermed retter vi blikket fremad mod den forestående påske, årets konfirmationer og den sommer, der forhåbentlig venter lige om hjørnet.
Menigheden ønskes et godt forår.
Kirsten Madsen, fm.

Marts 2019

Vi er i fuld gang med 2019. Der er masser af arrangementer, der skal afvikles, og som vi kan glæde os til. Blandt andet er vi med stor succes startet op med nørkleklubben, hvor vi strikker, syr og hækler diverse ting til menigheden. Kun fantasien sætter grænser.

Som tidligere bekendtgjort skal der i Vejlby kirke optages 2 gudstjenester den 20. marts 2019 med mødetid og lydprøver kl. 16.00 og/eller kl. 18.30 for afspilning på TV hhv. Palmesøndag og Langfredag. Bestyrelsen sørger for, sandwiches samt drikkevarer til dem, der har mod på at deltage i begge tjenesterne. Der vil være sandwichpause fra kl. 17.30-18.30. Arrangementet forventes at være færdig kl. 20.00. Vi håber, at så mange som overhovedet mulig møder op denne dag .

Den årlige generalforsamling skal afvikles i konfirmandstuen den næstfølgende dag, torsdag d. 21. marts kl. 19.00, hvor vi naturligvis også håber på godt fremmøde. Se Indkaldelse

Vedrørende omkostninger i forbindelse med erhvervelse af gravsted skal jeg henvise til valgmenighedens hjemmeside. Er du i tvivl om beløbsstørrelsen, bedes du henvende dig til bestyrelsesmedlem Ellen Boelsmand eller graver Kell Laursen, Vivild kirke, eller Peter Jørgensen, Vejlby kirke.
Menigheden ønskes et godt forår.
Kirsten Madsen, fm.

 Formandens nytårshilsen
Jeg håber, at alle vore medlemmer har haft en rigtig glædelig jul og ønsker hermed jer alle et lykkebringende nytår. Tak for den store opbakning, I har givet til både præster og bestyrelsen i det forløbne år.
Vi er allerede i fuld gang med nye arrangementer i 2019, så husk at holde dig orienteret herom på kalenderen. Som nyt tiltag kan oplyses, at vi har opstartet en månedlig nørkeklub, hvilket du kan læse mere om her på siden.
Nu nærmer vi os også tidspunktet for vor årlige generalforsamling, der er fastsat til torsdag den 21. marts 2019, og alle indkaldes hermed. Vi håber meget, at du som medlem vil møde op og give dine meninger og ideer for valgmenighedens fremtidige drift til kende. Skulle man have lyst til at vide mere om, hvad det indebærer at stille op til bestyrelsen, må I ikke tøve med at kontakte en af os.

Følgende er på valg i forbindelse med generalforsamlingen:
Kis Ruby
Niels Ole Birk (ønsker ikke genvalg)
Ellen Boelsmand

Som tidligere oplyst, vil der onsdag den 20. marts 2019 blive afholdt to gudstjenester, som vil blive vist på DR K i påsken. Nærmere herom vil blive oplyst, når vi nærmer os dagen, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen for deltagelse i gudstjenesten.
Præsterne og bestyrelsen takker for det gode samarbejde i året, der nu snart svinder.
Kirsten Madsen, fm.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.