Vedtægter for Norddjurslands Valgmenighed

 

§1. Navn.

 Valgmenighedens navn er Norddjurslands Valgmenighed.

 

§2 Hjemsted.

 Valgmenigheden har hjemsted i Norddjurs Kommune.

 

§3 Formål.

 Valgmenighedens formål er at danne ramme om et frit Grundtvigsk menighedsliv samt at virke i henhold til lov om valgmenigheder.

 

§4 Medlemskab.

Medlemskab af valgmenigheden opnås ved en skriftlig tilmelding til valgmenighedens præst eller formand.

 

Det årlige medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen.

 

Udmeldelse af menigheden skal ske ved skriftlig meddelelse til menighedens præst eller formand.

 

Såfremt et medlem ikke, efter påkrav, har indbetalt skyldigt medlemskontingent, kan bestyrelsen vedtage ophør af den pågældendes medlemskab.

 

Intet udtrædende medlem har ret til andel af valgmenighedens formue, ligesom ingen medlemmer hæfter for valgmenighedens gæld.

 

§5 Generalforsamling.

 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen kan ske ved annoncering i et lokalt ugeblad eller ved skriftlig henvendelse til medlemmerne.

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være modtaget af valgmenighedens formand inden udgangen af februar måned det pågældende år.

Forslag fra bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen skal medfølge indkaldelsen.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af
  2. Valg af referent samt stemmetællere.
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab og
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor samt suppleant
  8. Evt

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra de nævnte punkter vedrørende vedtægtsændringer og menighedens opløsning.

 

Alle afstemninger, der vedrører forslag om kandidater til bestyrelsen samt valg af disse skal ske skriftligt.

 

Dette gælder tillige valg af de 2 suppleanter til bestyrelsen. Øvrige afstemninger kan ske ved håndsoprækning.

 

Ved afstemning har hvert medlem over 18 år en stemme. Der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen træffer beslutning herom, eller såfremt mindst 25 medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen om afholdelse af er ekstraordinær generalforsamling.

 

§6 Bestyrelsen.

 Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år vælges 4 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer.

 

Det bør tilstræbes, at Vivild og Vejlby sogne hver er repræsenteret med mindst 2 medlemmer i bestyrelsen, og at medlemmer bosiddende uden for disse 2 sogne er repræsenteret med mindst l medlem.

 

§7 Konstituering og bestyrelsesmøder.

 Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med formand, næstformand og kasserer.

 

Såfremt der er stemmelighed i forbindelse med valgene, afgøres disse ved lodtrækning.

Der tages referat af bestyrelsesmøderne og præsten fungerer som sekretær.

 

Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, såfremt han/hun ophører med at være medlem af menigheden.

 

Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§8 Tegning.

 Menigheden tegnes af den samlede bestyrelse.

 

Bestyrelsen kan give bemyndigelse til at disponere på valgmenighedens vegne til l eller 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§9 Regnskab og revision.

 Menighedens regnskabsår er kalenderåret.

 

Det af kassereren udarbejdede regnskab revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer.

Disse vælges på generalforsamlingen for 2 år og afgår skiftevis hvert 2. år.

 

Kassereren er ansvarlig for menighedens medlemsliste og regnskab samt sørger for opkrævning af medlemskontingent og betaling af menighedens udgifter.

 

§10 Vedtægtsændringer.

 Forslag til vedtægtsændringer kan vedtages, hvis 2 på hinanden følgende generalfor samlinger, der skal afholdes med mindst l uges mellemrum, vedtager dette med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte.

 

Evt. blanke stemmer medregnes ikke til afgivne stemmer.

 

§11 Opløsning.

 Såfremt forholdene skulle udvikle sig sådan, at det skønnes umuligt eller ikke ønskeligt at fortsætte menighedens virke, kan 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 4 ugers mellemrum, træffe bestemmelse om valgmenighedens ophør.

 

Beslutningen er kun gyldig, såfremt et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte ved begge generalforsamlinger stemmer for en opløsning.

 

Evt. blanke stemmer medregnes ikke til afgivne stemmer.

 

I tilfælde af, at det fornødne flertal for opløsning er til stede, fremlægger bestyrelsen på den sidste generalforsamling et forslag om, hvorledes menighedens midler skal anvendes.

 

Bestyrelsen er forpligtet til i forslaget at påse, at midlerne skal tilfalde en anden forening, der har hjemsted her i landet eller et andet EU/EØS land, som virker for Grundtvigsk kirkeligt arbejde og tjener et alment velgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

 

Oprindeligt vedtaget ved stiftende generalforsamling 19. marts 1948 og ændret ved generalforsamling 27. febr. 1997 og 13. marts 1997,14. marts 2013 og 9. april 2013,

  1. marts 2023 og 13. april 2023.

Norddjurslands Valgmenighed v/bestyrelsen:

 

Formand Frans Maribo Pedersen

Næstformand Kirsten Bjerg

Kasserer Ellen Bagger Boelsmand

Kis Ruby

Jack Jackson

Magny Fynbo

Klaus Schelander