1. §l. Navn:

Valgmenighedens navn er Norddjurslands Valgmenighed.

 § 2. Hjemsted:

Valgmenigheden har hjemsted i Norddjurs Kommune.

 § 3. Formål.

Valgmenighedens formål er at danne ramme om et frit Grundtvigsk menighedsliv samt at virke i henhold til lov om valgmenigheder.

 § 4. Medlemskab.

 Medlemskab af valgmenigheden opnås ved en skriftlig tilmelding til valgmenighedens præst eller formand.

 Som medlem af menigheden forpligter man sig til at betale et årligt bidrag, hvis stør­relse afhænger af medlemmets skattepligtige indkomst.

Bidragets størrelse fastsættes af menighedens bestyrelse, og medlemmerne accepterer, at bestyrelsen ved henvendelse til skattemyndighederne kan få oplysning om medlem­mernes indkomstforhold til brug for beregning af bidragets størrelse.

Medlemmerne forpligter sig til at afgive skriftlig fuldmagt til brug for indhentelse af de nævnte oplysninger.

Et medlem kan udover det ordinære bidrag yde frivillige bidrag til valgmenigheden.

Udmeldelse af menigheden skal ske ved skriftlig meddelelse til menighedens præst eller formand.

Såfremt et medlem ikke efter påkrav har indbetalt skyldigt bidrag, kan bestyrelsen vedtage ophør af den pågældendes medlemskab.

 Intet udtrædende medlem har ret til andel af valgmenighedens formue, ligesom ingen medlemmer hæfter for valgmenighedens gæld.

 § 5. Generalforsamling.

 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

 Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel.

 Indkaldelsen kan ske ved annoncering i et lokalt ugeblad eller ved skriftlig henvendelse til medlemmerne.

 Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være modtaget af valgmenighedens formand inden udgangen af februar måned det pågældende år.

 Forslag fra bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen skal medfølge indkal­delsen.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent samt stemmetællere.
  3. Formandens beretning.
  4. Fremlæggelse af regnskab og budget.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor samt suppleant.
  8. Evt.

 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra de nævnte punkter vedrørende vedtægtsændringer og menighedens opløsning.

Alle afstemninger, der vedrører forslag om kandidater til bestyrelsen samt valg af disse, skal ske skriftligt.

Dette gælder tillige valg af de 2 suppleanter til bestyrelsen.

Øvrige afstemninger kan ske ved håndsoprækning.

Ved afstemning har hvert medlem over 18 år en stemme.

Der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen træffer beslutning herom, eller såfremt mindst 25 medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling.

 § 6. Bestyrelsen.

 Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år vælges 4 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer.

 Det bør tilstræbes, at Vivild og Vejlby sogne hver er repræsenteret med mindst 2 medlemmer i bestyrelsen, og at medlemmer bosiddende uden for disse 2 sogne er repræsenteret med mindst l medlem.

 § 7. Konstituering og bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med formand, næstformand og kasserer.

Såfremt der er stemmelighed i forbindelse med valgene, afgøres disse ved lodtrækning

Der tages referat af bestyrelsesmøderne og præsten fungerer som sekretær.

 Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, såfremt han/hun ophører med at være medlem af menigheden.

 Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 § 8. Tegning.

 Menigheden tegnes af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan give bemyndigelse til at disponere på valgmenighedens vegne til 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer.

 § 9. Regnskab og revision.

 Menighedens regnskabsår er kalenderåret.

 Det af kassereren udarbejdede regnskab revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revi­sorer.

 Disse vælges på generalforsamlingen på 2 år og afgår skiftevis hvert 2. år.

Kassereren er ansvarlig for menighedens medlemsliste og sørger for opkrævning af bidrag samt betaling af menighedens udgifter.

 § 10. Vedtægtsændringer.

 Forslag til vedtægtsændringer kan vedtages, hvis 2 på hinanden følgende generalfor­samlinger, der skal afholdes med mindst l uges mellemrum, vedtager dette med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte.

 Evt. blanke stemmer medregnes ikke til afgivne stemmer.

 §ll. Opløsning.

 Såfremt forholdene skulle udvikle sig sådan, at det skønnes umuligt eller ikke ønskel­igt at fortsætte menighedens virke, kan 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 4 ugers mellemrum, træffe bestemmelse om valgme­nighedens ophør.

 Beslutningen er kun gyldig, såfremt et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte ved begge generalforsamlinger stemmer for en opløsning.

 Evt. blanke stemmer medregnes ikke til afgivne stemmer.

 I tilfælde af, at det fornødne flertal for opløsning er til stede, fremlægger bestyrelsen på den sidste generalforsamling et forslag om, hvorledes menighedens midler skalanvendes.

 Bestyrelsen er forpligtet til i forslaget at påse, at midlerne skal tilfalde en anden foren­ing, som virker for Grundtvigsk kirkeligt arbejde og som opfylder kravene for at blive godkendt i henhold til reglerne i ligningslovens §§ 8A og 12, stk. 3, idet den pågæl­dende forening skal tjene et alment velgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

 Oprindeligt vedtaget ved stiftende generalforsamling 19. marts 1948 og ændret ved generalforsamling 27. februar 1997 og 13. marts 1997,14. marts 2013 og 9. april 2013.

  Vivild, den 9. april 2013.

 Norddjurslands Valgmenighed ved bestyrelsen:

 Formand Jens Anker Boelsmand

Næstformand Kirsten Madsen

Kasserer Kis Ruby

Lene Pedersen

Zitta Mais

Birthe Rasmussen

Niels Ole Birk

Luk menu